Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Al-Quran Di Turunkan


    Caratotal.com_Al-Quran berisi pokok-pokok ajaran Islam dan mengandung aturan-aturan hukum. Untuk itu, Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia yang akan mengantarkannya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

     A.    Kedudukan Al-Quran

Alquran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama atau dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, sumber pokok ajaran Islam yang didalamnya mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum-hukum yang ada di dunia, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Semua aturan itu harus berprinsip pada ajaran Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai….(Q.S. Ali Imran: 103)”

Dalam ayat tersebut terkandung isyarat apabila ada permasalahan di antara manusia, umat islam khususnya, hendaknya permasalahan itu diselesaikan berdasar prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Sikap mengembalikan segala urusan yang diperselisihkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, merupakan konsekuensi ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulnya. Berpegang pada Al-Quran dan sunnah merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

    B.    Fungsi dan Tujuan Al-Quran diturunkan

Al-Quran adalah kalam Allah yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai mukjizat baginya, dan  bukti kebenaran kerasulannya. Allah Swt, Menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dengan membawa beberapa fungsi dan tujuan. Berikut beberapa fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan:1.       Petunjuk Bagi Manusia
Allah Swt, menurunkan Al-Quran adalah sebagai petujuk bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia dalam menempuh kehidupannya. Sebagaimana arti ayat dibawah ini:
“Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.
Manusia yang benar-benar mau mengikuti atau melaksanakan segala petunjuk Al-Quran, niscaya ia akan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mereka akan memperoleh kebahagian dan keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

2.     Sumber Pokok Ajaran Islam
Fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sudah di yakini dan di akui kebenarannya oleh segenap umat Islam. Sumber ajaran dalam Al-Quran ada yang disebut ajaran dasar dan bukan dasar. Ajaran dasar adalah ajaran-ajaran ayng hanya diungkapkan pokok-pokoknya. Ajaran Al-Quran semacan ini banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan pengetahuan agama islam, terutama dalam bidang keimanan (Aqidah) dan ibadah mahzah. Adapun ajaran yang bukan dasar mencakup persoalan-persoalan budaya, Pendidikan, ilmu pengetahuan atau seni. Mengenai bidang-bidang ini, Al-Quran hanya menunjukkan prinsip-prinsip umum.

3.     Peringatan dan Pelajaran Bagi Manusia
Dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan ajaran dan perintah Allah maupun mereka yang mengingkari atau menentang seruan-seruannya. Bagi kita, umat yang dating kemudian, tentu harus pandai-pandai mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah ini berguna bagi kita, baik sebagai pelajaran maupun peringatan. Orang-orang yang mengingkari ajaran atau hukum Allah  akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Al-Quran Di Turunkan "

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan santun dan sesuai tata krama kebijakan Google